Independent Study คืออะไร
Independent Study คืออะไร

Independent Study คืออะไร

is-หรือ-independent-study-คืออะไร
09
Aug

IS หรือ Independent Study คืออะไร

IS หรือ Independent Study คืออะไร IS ย่อมาจาก Independent Study ซึ่งสามารถแปลอย่างตรงตัวได้ว่า “การศึกษาอิสระ” หรือ “การค้นคว้าอิสระ” โดยเป็นรูปแบบการศึกษาหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการนำมาศึกษาในหลากหลายแขนงวิชา เนื่องจากมีจุดเด่นในเรื่องมาตรฐานและระเบียบแบบแผนที่ชัดเจนในการจัดทำ มีกระบวนการที่เข้าใจง่าย และการจัดเรียงของเนื้อหาสอดคล้องกับกระบวนการศึกษาโดยตรง ซึ่งเมื่อกล่าวถึงการจัดเรื่องของเนื้อหา IS นั้น เราสามารถแสดงการจัดเรียงเนื้อหาของ IS ในรูปแบบที่ได้รับความนิยม ออกได้เป็น 5 ส่วน ดังต่อไปนี้ 1. เนื้อหาส่วนบทนำ โดยทั่วไปแล้ว เนื้อหาส่วนที่ 1 จะมีจุดประสงค์เพื่อแสดงเป้าหมายของการศึกษาค้นคว้าในครั้งนั้นและความเป็นไปได้ของการศึกษาเป็นสำคัญ ซึ่งโดยส่วนมากจะประกอบด้วย ที่มาและความสำคัญ ปัญหาของการศึกษา วัตถุประสงค์ของการศึกษา สมมุติฐานของการศึกษา ขอบเขตของการศึกษา นิยามศัพท์เฉพาะ และกรอบแนวคิดของการศึกษา ดังนั้นการจัดทำบทนำให้ออกมาตอบโจทย์นั้น ต้องเข้าใจความต้องการในการศึกษาของตนเองเสียก่อนว่าต้องการศึกษาในประเด็นใด หลังจากนั้นจึงนำความต้องการในการศึกษานั้นมาตั้งเป็น “คำถาม” ในส่วนของปัญหาการวิจัยโดยการใช้ “อะไร ทำไม ที่ไหน เมื่อไร ใคร หรือ อย่างไร” ให้ชัดเจน แล้วจึงนำคำถามที่ตั้งไว้แล้วเสร็จนั้น […]

Share This Post