independent-study
independent-study

independent-study

thesis-is-ต่างกันอย่างไร
10
Aug

วิทยานิพนธ์(Thesis) คืออะไร และต่างจากสารนิพนธ์ (IS) อย่างไร

วิทยานิพนธ์(Thesis) คืออะไร และต่างจากสารนิพนธ์ (IS) อย่างไร Thesis กับ IS ต่างกันยังไง เป็นคำถามโลกแตกที่นักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท หรือแม้กระทั่งปริญญาเอกก็ยังสงสัย วันนี้ เราจะมาอธิบายโดยละเอียดว่าทั้งสองแบบนั้นแตกต่างกันอย่างไร และควรเลือกทำแบบไหนเพื่อให้เหมาะสมกับตัวนักศึกษามากที่สุด สารบัญบทความวิทยานิพนธ์ (Thesis) คืออะไรสารนิพนธ์ (IS) คืออะไรวิทยานิพนธ์ (Thesis) และสารนิพนธ์ (IS) แตกต่างกันอย่างไรข้อดีของวิทยานิพนธ์ (Thesis)ข้อดีของสารนิพนธ์ (IS)คุณเหมาะกับการทำ Thesis หรือ IS วิทยานิพนธ์ (Thesis คืออะไร) วิทยานิพนธ์ (Thesis) เป็นโครงงานวิจัยที่ผู้ศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือระดับสูงกว่า โดยทั่วไปแล้ว วิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่ระดับสูง ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งมักจะเป็นการศึกษาหรือวิจัยที่ใหญ่ขึ้นมากกว่างานโครงงานสารนิพนธ์ หรือ การศึกษาอิสระ (IS) เนื่องจากผู้ศึกษาจะต้องศึกษาหรือทดลองเพื่อสร้างความรู้ใหม่ หรือพิสูจน์สมมติฐานที่กำหนดไว้ และในทั่วไปแล้ว วิทยานิพนธ์มักจะต้องมีการวิเคราะห์และสรุปผลอย่างรอบด้าน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลลัพธ์ที่ได้ไปสู่สรุปสิ่งที่ค้นคว้าเพิ่มเติมได้ สารนิพนธ์ (IS) คืออะไร สารนิพนธ์ (IS) เป็นโครงการกึ่งกระบวนการที่ผู้เรียนศึกษาหรือนักศึกษาสามารถศึกษาหัวข้อที่สนใจเองได้โดยอิสระ แม้อาจไม่ได้รับการสอนโดยตรงจากผู้สอน หรืออาจารย์ในภาควิชา […]

Share This Post
is-หรือ-independent-study-คืออะไร
09
Aug

IS หรือ Independent Study คืออะไร

IS หรือ Independent Study คืออะไร IS ย่อมาจาก Independent Study ซึ่งสามารถแปลอย่างตรงตัวได้ว่า “การศึกษาอิสระ” หรือ “การค้นคว้าอิสระ” โดยเป็นรูปแบบการศึกษาหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการนำมาศึกษาในหลากหลายแขนงวิชา เนื่องจากมีจุดเด่นในเรื่องมาตรฐานและระเบียบแบบแผนที่ชัดเจนในการจัดทำ มีกระบวนการที่เข้าใจง่าย และการจัดเรียงของเนื้อหาสอดคล้องกับกระบวนการศึกษาโดยตรง ซึ่งเมื่อกล่าวถึงการจัดเรื่องของเนื้อหา IS นั้น เราสามารถแสดงการจัดเรียงเนื้อหาของ IS ในรูปแบบที่ได้รับความนิยม ออกได้เป็น 5 ส่วน ดังต่อไปนี้ 1. เนื้อหาส่วนบทนำ โดยทั่วไปแล้ว เนื้อหาส่วนที่ 1 จะมีจุดประสงค์เพื่อแสดงเป้าหมายของการศึกษาค้นคว้าในครั้งนั้นและความเป็นไปได้ของการศึกษาเป็นสำคัญ ซึ่งโดยส่วนมากจะประกอบด้วย ที่มาและความสำคัญ ปัญหาของการศึกษา วัตถุประสงค์ของการศึกษา สมมุติฐานของการศึกษา ขอบเขตของการศึกษา นิยามศัพท์เฉพาะ และกรอบแนวคิดของการศึกษา ดังนั้นการจัดทำบทนำให้ออกมาตอบโจทย์นั้น ต้องเข้าใจความต้องการในการศึกษาของตนเองเสียก่อนว่าต้องการศึกษาในประเด็นใด หลังจากนั้นจึงนำความต้องการในการศึกษานั้นมาตั้งเป็น “คำถาม” ในส่วนของปัญหาการวิจัยโดยการใช้ “อะไร ทำไม ที่ไหน เมื่อไร ใคร หรือ อย่างไร” ให้ชัดเจน แล้วจึงนำคำถามที่ตั้งไว้แล้วเสร็จนั้น […]

Share This Post