13
Nov

Essay คืออะไร อ่านจบเขียนได้ทันที อัพเดทปี 2023

essay คืออะไร

Essay คืออะไร และวิธีการเขียน Essay อ่านจบเขียนได้ทันที

สารบัญบทความ

Essay คืออะไร

Essay คือการเขียนเรียงความชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นงานเขียนจากมุมมองส่วนตัวซึ่งใช้ในการอธิบายข้อเท็จจริง หรือประเด็นต่าง ๆ โดยจะประกอบไปด้วยการอธิบาย การวิเคราะห์ การชี้แจงประเด็น ของหัวข้อต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  ซึ่งวัตถุประสงค์หลักมักจะเป็นการเขียนเพื่องานวิชาการ ระดับมัธยมต้นไปจนถึงระดับ ปริญญา

บทบาทของ Essay ในด้านการศึกษา

ในปัจจุบันนั้น Essay คือการเขียนเรียงความซึ่งพบได้มากที่สุดในสถานศึกษา และนักเรียนมักได้รับมอบหมายรายงานหรือการบ้านในเทอมนั้น ๆ เป็น Essay เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งใช้ในการประเมินความรู้ในรายวิชานั้น ๆ ที่กำลังศึกษาว่านักเรียนมีความเข้าใจในรายวิชานั้น ๆ หรือไม่ เช่นหากคุณกำลังศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คุณก็จะได้รับมอบหมายให้เขียนเรียงความในหัวข้อเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

Essay มีกี่ประเภท

งานเขียน essay ถึงแม้จะมีจุดมุ่งหมายเดียวกันเพื่อวัดความรู้ และแสดงถึงความเข้าใจในรายวิชาที่กำลังศึกษา แต่ Essay ก็ไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียวเรา โดยส่วนมากประเภทของ Essay ที่นิยมเขียนกันจะแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลัก ๆ คือ

      1. Expository Essay

      2. Argumentative Essay (Persuasive)

      3. Research Essay (Analytical)

วันนี้พี่การบ้านก็จะมาแนะนำให้ผู้อ่านเลือกใช้ประเภทของ Essay ให้เหมาะกับงานที่ได้รับมอบหมายพร้อมวิธีเขียนอย่างละเอียด และเข้าใจง่าย อ่านจบสามารถเขียน Essay ได้ทันที

      Expository essay

เป็น essay ที่ใช้เขียนเกี่ยวกับการอธิบาย เช่นสิ่งนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร เราต้องเขียนอธิบายให้ชัดเจน และไม่คลุมเครือ โดยใช้ความคิดเห็นส่วนบุคคล มากกว่าการใช้หลักฐานสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อตอบคำถามของ essay เท่านั้น

ตัวอย่างคำถาม Expository Essay ; What would you do if you could live forever?

หรือแปลตรงตัวได้ว่า คุณจะทำอย่างไรหากคุณสามารถอยู่ได้เรื่อย ๆ โดยที่ไม่ต้องตาย

จะเห็นได้ชัดเจนว่าคำถามของ essay ประเภทนี้จะเป็นการเน้นให้ผู้เขียนใช้จินตนาการส่วนบุคคลเพื่อตอบคำถามของ

Essay โดยที่ไม่ต้องมีหลักฐานเชิงวิชาการ หรือหลักฐานอื่นใดมารองรับ

Argumentative essay (Persuasive)

เป็น Essay ที่ใช้เขียนเกี่ยวกับการโต้แย้งและโน้มน้าวให้ผู้อื่นเชื่อตามสิ่งที่คุณเขียน โดยต้องพิสูจน์ว่าความคิดเห็น ทฤษฎี หรือสมมุติฐานของคุณนั้นถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือมากกว่าความคิดเห็นของผู้อื่น โดยคุณจะต้องเลือกข้างและสนับสนุนเหตุผลเพื่อรองรับความคิดของคุณให้มากที่สุด

  • ตัวอย่าง Argumentative essay ; Are printed books better than e-readers?

หรือแปลตรงตัวได้ว่า คุณจะทำอย่างไรหากคุณสามารถอยู่ได้เรื่อย ๆ โดยที่ไม่ต้องตาย

จะเห็นได้ชัดเจนว่าคำถามของ essay ประเภทนี้จะเป็นการเน้นให้ผู้เขียนใช้จินตนาการส่วนบุคคลเพื่อตอบคำถามของ

Essay โดยที่ไม่ต้องมีหลักฐานเชิงวิชาการ หรือหลักฐานอื่นใดมารองรับ

Research Essay (Analytical)

เป็น Essay  ที่ใช้สำหรับกระบวนการวิจัยเพื่อหาสาเหตุ หรือเหตุผลมารองรับ ในสิ่งที่เราตั้งคำถามโดยเริ่มจากการหาข้อมูล และเปรียบเทียบข้อมูล โดยส่วนมากข้อมูลจะมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้และผ่านกระบวนการวิจัยมาก่อนแล้ว และเราจะต้องนำมากรั่นกรองออกมาเป็นงานเขียนของเราเอง

ตัวอย่าง Research Essay ; What is the most effective types of medication in treating elementary students with ADHD?

แปลตรงตัวได้ว่า วิธีทางการแพทย์แบบไหนใช้ในการรักษานักเรียนที่มีอาการของโรคสมาธิสั้นได้ดีที่สุด  โดยผู้เขียนจะต้องไปศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับแนวทาง และวิธีทางการรักษาโรคสมาธิสั้นในนักเรียน หลาย ๆ วิธี โดยนำมาเขียนสรุปคร่าว ๆ ว่าแต่ละวิธีใช้วิธีการรักษาอย่างไร และสรุปว่าวิธีไหนมีนักเรียนในกลุ่มทดลองที่ใช้วิธีในการรักษาแล้วหายจากโรคสมาธิสั้นมากที่สุด จึงจะสรุปได้ว่าเป็นวิธีที่เห็นผลที่สุด

essay มีกี่แบบ

องค์ประกอบของการเขียน Essay

การที่คุณจะเขียน Essay ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกหลักสากลนั้นงานเขียนจะต้องประกอบไปด้วย3 ส่วนหลักที่สำคัญ คือ Introduction, Body, และ Conclusion โดยเราจะขอยกตัวอย่างคำถาม Essay เพื่อให้คุณเห็นภาพชัดยิ่งขึ้นโดยเราจะใช้คำถามของ Essay คือ “What would you do if you could live forever?” หรือแปลตรงตัวได้ว่า คุณจะทำอย่างไรหากคุณสามารถมีชีวิตที่อยู่ได้เรื่อย ๆ โดยที่คุณไม่ต้องตาย

      Introduction (บทนำ)

ต้องดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน หรืออย่างน้อยต้องดูน่าสนใจเพื่อที่จะให้ผู้อ่านสนใจที่จะอ่านงานเขียนของเราจนจบ โดยอาจเขียนเริ่มต้นด้วยประโยคเกี่ยวกับหัวข้อนั้น ๆ เช่น “มนุษย์เรานั้นเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งที่เกิดมาแล้วมีวงจรีวิต เหมือนกับสัตว์ประเภท อื่น ๆ คือ เกิด แก่ เจ็บ และตาย มันจะดีแค่ไหนหากเราสามารถอยู่ไปได้เรื่อย ๆ โดยไม่มีวันตาย” และควรจะกล่าวด้วยว่าผู้อ่านจะได้อะไรจากการอ่าน essay ชิ้นนี้ เช่น “วันนี้ผู้เขียนจะกล่าวถึง 3 อย่างที่ผู้เขียนจะทำหากสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นอมตะ” เป็นต้น

      Body (เนื้อความ)

จะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของการเขียน Essay ซึ่งจะเป็นใจความหลักเพื่อที่จะให้ผู้อ่านเข้าใจงานเขียนของคุณ ซึ่งจะต้องตอบคำถามในสิ่งคุณเขียนเปรยไว้ใน Introduction เช่น

“1. ฉันจะรีบเรียนจบแพทย์เพื่อช่วยเหลือ หมา และแมวจรจัดให้ได้มากที่สุด” และคุณยังต้องอธิบายแนวคิดว่าทำไมคุณถึงเลือกที่จะทำแบบนั้นเช่น “หมา และแมวเป็นสัตว์ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หากมีอาการ เจ็บป่วย พวกเค้านั้นไม่สามารถ เดินไปหาหมอ หรือพูดอาการเจ็บป่วยออกมาเป็นภาษามนุษย์ได้เลย ฉันจึงอยากที่จะช่วยเหลือพวกเค้า และทำให้โลกนี้เป็นโลกที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้น บวกกับความที่ฉันเป็นอมตะ ฉันก็จะสามารถช่วยเหลือพวกเค้าได้เรื่อย ๆ”

      Conclusion (บทสรุป)

ส่วนของบทสรุปนั้นจะเป็นการสรุปรวมของทั้ง essay โดยนำสิ่งที่คุณเขียนไว้ใน Introduction และ Body มาสรุปรวมเพื่อปิดท้ายบทความเช่น “การที่มนุษย์เป็นอมตะนั้นมนุษย์ควรทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนร่วมโลก ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ หรือสัตว์ให้มากที่สุด โดย 1. ฉันจะรีบเรียนจบแพทย์เพื่อช่วยเหลือ หมา และแมวจรจัดให้ได้มากที่สุด 2. ฉันจะ ………. และ 3. ฉันจะ ………. เพื่อให้โลกของเราน่าอยู่ และเป็นโลกที่ดียิ่งขึ้น”

เรื่อง Essay เรื่องกล้วย ๆ

เห็นไหมครับว่าการเขียน Essay ไม่ใช่เรื่องยากเลย หรือถ้าหากเพื่อน ๆ ไม่สะดวกที่จะเขียน Essay ด้วยตัวเองสามารถจ้างพี่ ๆ รับทำการบ้าน.com ช่วยได้ตั้งแต่ส่วน Introduction ไปจนถึง Conclusion