10
Aug

วิทยานิพนธ์(Thesis) คืออะไร และต่างจากสารนิพนธ์ (IS) อย่างไร

วิทยานิพนธ์(Thesis) คืออะไร และต่างจากสารนิพนธ์ (IS) อย่างไร

Thesis กับ IS ต่างกันยังไง เป็นคำถามโลกแตกที่นักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท หรือแม้กระทั่งปริญญาเอกก็ยังสงสัย วันนี้ เราจะมาอธิบายโดยละเอียดว่าทั้งสองแบบนั้นแตกต่างกันอย่างไร และควรเลือกทำแบบไหนเพื่อให้เหมาะสมกับตัวนักศึกษามากที่สุด

วิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์-ต่างกันอย่างไร

วิทยานิพนธ์ (Thesis คืออะไร)

วิทยานิพนธ์ (Thesis) เป็นโครงงานวิจัยที่ผู้ศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือระดับสูงกว่า โดยทั่วไปแล้ว วิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่ระดับสูง ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งมักจะเป็นการศึกษาหรือวิจัยที่ใหญ่ขึ้นมากกว่างานโครงงานสารนิพนธ์ หรือ การศึกษาอิสระ (IS) เนื่องจากผู้ศึกษาจะต้องศึกษาหรือทดลองเพื่อสร้างความรู้ใหม่ หรือพิสูจน์สมมติฐานที่กำหนดไว้ และในทั่วไปแล้ว วิทยานิพนธ์มักจะต้องมีการวิเคราะห์และสรุปผลอย่างรอบด้าน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลลัพธ์ที่ได้ไปสู่สรุปสิ่งที่ค้นคว้าเพิ่มเติมได้

สารนิพนธ์ (IS) คืออะไร

สารนิพนธ์ (IS) เป็นโครงการกึ่งกระบวนการที่ผู้เรียนศึกษาหรือนักศึกษาสามารถศึกษาหัวข้อที่สนใจเองได้โดยอิสระ
แม้อาจไม่ได้รับการสอนโดยตรงจากผู้สอน หรืออาจารย์ในภาควิชา หรือสาขาวิชานอกจากนั้นในกระบวนการการศึกษาแบบนี้
ผู้เรียนสามารถกำหนดเนื้อหาที่ต้องการศึกษาและวิธีการที่จะดำเนินการศึกษาเองได้ตามความสนใจ และความต้องการของตนเอง

วิทยานิพนธ์ (Thesis) และสารนิพนธ์ (IS) แตกต่างกันอย่างไร

เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจและเปรียบเทียบระหว่าง วิทยานิพนธ์ (Thesis) และสารนิพนธ์ (Independent Study) ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงจัดเรียงในรูปแบบตารางดังต่อไปนี้

 

วิทยานิพนธ์ (Thesis)สารนิพนธ์ (IS)
เอกสารวิทยานิพนธ์หรือโครงานวิจัยที่ผู้ศึกษาจัดทำ

โครงการกึ่งกระบวนการการเรียนรู้แบบอิสระโดยผู้เรียนกำหนด
การสร้างความรู้ใหม่ในสาขาวิชาที่กำหนดไว้

การศึกษาหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจเพิ่มเติมในสาขาวิชา
กำหนดโครงสร้างทางวิชาการวางแผนการศึกษา

รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และ สรุปผล
กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ วางแผนการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผล
มีการควบคุมและการแนะนำจากที่ปรึกษาทาวิชาการอย่างเข้มงวดไม่มีการควบคุมจากที่ปรึกษาทางวิชาการอย่างเข้มงวด
การประเมินผลจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการการประเมินผลโดยอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง
thesis-is-ต่างกันอย่างไร

ข้อดีของวิทยานิพนธ์ (Thesis)

1. การศึกษาและการวิจัยที่เน้นการสร้างความรู้ใหม่ในสาขาวิชาที่กำหนดไว้

2. มีโครงสร้างทางวิชาการและกระบวนการที่ชัดเจน

3. มีการควบคุมและการแนะนำจากที่ปรึกษาทางวิชาการ

4. เป็นการสร้างคุณภาพในการแก้ปัญหาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่

ข้อดีของสารนิพนธ์ (IS)

1. ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และความกระตือรือร้นในการเรียนรู้

2. ช่วยพัฒนาทักษะการค้นคว้าและการเรียนรู้ของผู้เรียน

3. ผู้เรียนสามารถกำหนดเวลาและจัดการเรียนรู้ตามความสะดวกและความต้องการของตนเอง

  1.  

คุณเหมาะกับการทำ Thesis หรือ IS

วิทยานิพนธ์ (Thesis) เหมาะสมกับ

1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับสูงกว่าที่ต้องการได้ยินเสียงตอบรับเชิงวิชาการในสาขาที่เรียนอยู่ และต้องการทำความเข้าใจและศึกษาเรื่องราวในสาขาวิชานั้นๆ อย่างลึกซึ้งขึ้น

2. นักศึกษาที่สนใจการวิจัยและการสร้างความรู้ใหม่ในสาขาวิชาที่กำหนดไว้

3. นักศึกษาที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและการทำงานวิจัย

 

สารนิพนธ์ (IS) เหมาะสมกับ

1. นักศึกษาที่ต้องการศึกษาหัวข้อที่สนใจเพิ่มเติมในรายวิชาที่ตนสนใจ และต้องการสืบค้นความรู้เพิ่มเติมที่ไม่ได้รับการครอบคลุมในหลักสูตรปกติ

2. นักศึกษาที่ต้องการพัฒนาทักษะการค้นคว้าและการเรียนรู้เองโดยไม่ต้องได้รับคำแนะนำหรือการควบคุมจากผู้สอนโดยตรง

3. นักศึกษาที่ต้องการสร้างความคิดสร้างสรรค์และความกระตือรือร้นในการเรียนรู้