บริการของเรา - Our Services

บริการของเรา

การบ้าน

การบ้าน

การบ้าน ทุกระดับชั้น ปริญญาตรี ปริญญาโท มัธยม ดูแลลูกค้าทุกท่านด้วยความเต็มใจ และซื่อสัตย์ ได้รับงานชัวร์ 100% เสร็จทัน ตรงเวลา รับประกันผลงาน ยินดีแก้ไขให้ฟรีในกรณีที่ผลงานยังไม่ถูกใจ เจ้าเดียวที่กล้าให้คุณ

วิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ดุสดีนิพนธ์ ทุกสาขาวิชา เช่น การจัดการ บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ ครุศาสตร์ SME และรัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

IS

IS

IS (Independent Study) ทั้งรูปแบบเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และเชิงผสม ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์สูง วิเคราะห์แบบละเอียดเริ่มต้นตั้งแต่บทแรกของการทำเล่ม IS ค้นคว้าข้อมูลอ้างอิงจางแหล่งที่เชื่อถือได้

Essay

Essay

Essay ทุกประเภทเช่น Descriptive Essay, Argumentative Essay, และ Analytical Essay ทุกสาขาวิชา เช่น บริหารธุรกิจ การเมือง การปกครอง นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รวมถึงรัฐประศาสนศาสตร์ 

Business-Plan

Business Plan

Business Plan ทั้งรูปแบบ IS, โปรเจ็คจบ, วิทยานิพนธ์ ด้วยทีมงานที่มีความชำนาญสูง วิเคราะห์เริ่มต้นตั้งแต่ประเภทของกิจการและอุตสาหกรรมของธุรกิจที่ลูกค้าต้องการ

Dissertation-Paper

Dissertation Paper

Dissertation Paper ทุกประเภท Business Plan, Customer Behavior, Satisfaction  Qualitative, Quantitative, Hypotheses Testing, SPSS และแบบผสม

Assignment

หากปัญหาของคุณคือไม่มีเวลากพอในการทำ Assignment  ติดภารกิจอื่น ๆ หรือ ได้รับมอบหมาย Assignment ในรายวิชาที่ไม่ถนัด เราขออาสาเป็นหนึ่งตัวช่วยที่ตอบโจทย์คุณในทุก ๆ ด้าน

วิจัย

ทำได้ทุกหัวข้อเช่น ความพึงพอใจ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด วิจัยแผนธุรกิจ การตลาด Auditorial กฎหมาย การจัดการ เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ทุกหัวข้อ