บทความ - รับทำการบ้าน.com

essay คืออะไร
13
Nov

Essay คืออะไร อ่านจบเขียนได้ทันที อัพเดทปี 2023

Essay คืออะไร และวิธีการเขียน Essay อ่านจบเขียนได้ทันที สารบัญบทความ Essay คืออะไร Essay คือการเขียนเรียงความชนิดหนึ่ง ...
thesis-is-ต่างกันอย่างไร
10
Aug

วิทยานิพนธ์(Thesis) คืออะไร และต่างจากสารนิพนธ์ (IS) อย่างไร

วิทยานิพนธ์(Thesis) คืออะไร และต่างจากสารนิพนธ์ (IS) อย่างไร Thesis กับ IS ต่างกันยังไง เป็นคำถามโลกแตกที่นักศึกษาปริญญาตรี ...
วิจัยเชิงปริมาณ-เชิงคุณภาพ-ต่างกันอย่างไร
09
Aug

วิจัยเชิงคุณภาพ, เชิงปริมาณคืออะไร และต่างกันอย่างไร

วิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณนั้นแตกต่างกันอย่างไร การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการศึกษาวิจัยประเภทหนึ่งที่มุ่งเน้นศึกษาปรากฏการณ์ในภาพรวม ซึ่งสังเกตสิ่งที่ศึกษาอย่างเป็นธรรมชาติ โดยปรกติแล้วนิยมใช้การวิเคราะห์จากเอกสาร แบบสัมภาษณ์ และการสังเกตเพื่อการรวบรวมข้อมูลที่เป็นภาพรวมและหลากหลายมิติ ...