<

บทความที่เป็นประโยชน์ วิทยานิพนธ์ IS การเขียน Essay

IS หรือ Independent Study คืออะไร

IS ย่อมาจาก Independent Studyซึ่งสามารถแปลอย่างตรงตัวได้ว่า “การศึกษาอิสระ” หรือ “การค้นคว้าอิสระ” โดยเป็นรูปแบบการศึกษาหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการนำมาศึกษาในหลากหลายแขนงวิชา เนื่องจากมีจุดเด่นในเรื่องมาตรฐานและระเบียบแบบแผนที่ชัดเจนในการจัดทำ มีกระบวนการที่เข้าใจง่าย และการจัดเรียงของเนื้อหาสอดคล้องกับกระบวนการศึกษาโดยตรง ซึ่งเมื่อกล่าวถึงการจัดเรื่องของเนื้อหา IS นั้น เราสามารถแสดงการจัดเรียงเนื้อหาของ IS ในรูปแบบที่ได้รับความนิยม ออกได้เป็น 5 ส่วน ดังต่อไปนี้

Continue Reading